[ID:2-4515704] 1.长江之歌 优化练习(含答案)
当前位置: 语文/小学语文/苏教版/六年级下册/第一单元/1 长江之歌
资料简介:
一、看拼音,写词语。
fēng cǎi qì gài dàng dí
( ) ( ) ( )
yuán quán guàn gài yī liàn
( ) ( ) ( )
二、写出下列词语的近义词、反义词。
近义词: 哺育( ) 纯洁( )
赞美( ) 尘埃( )
反义词: 甘甜( ) 纯洁( )
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:苏教版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:106.72KB
语文精优课

下载与使用帮助