[ID:4-1269782]新起点二年级上册全册单元检测练习
当前位置: 英语/小学英语/人教版(新起点)/二年级上册/旧版资料/本册综合
资料简介:

一. 情景反应。(10分)
1.当别人跟你说:“Good evening.”,你应该回答:( )
A. What’s your name? B. Good evening.
2. 你要介绍自己时你应该说:( )
A. Hi! My name is . B. Hi!
3.“给我看看你的橡皮擦。”用英文怎么说:( )
A. Show me your eraser. B. Thank you.
4. “打开它。”用英语怎么说:( )
A. Open it. B. Hello.
5. 想知道别人的名字时,你会问:( )
A. Goodbye. B. What’s your name?
展开
  • 试卷类型:单元测试
  • 资料版本:人教(新起点)
  • 适用地区:云南省昆明市
  • 文件大小:4.47M
英语精优课

下载与使用帮助