[ID:3-3904384]鲁教版 八年级数学上册第二章2.3分式的加减 巩固练习题(含答案)
当前位置: 数学/初中数学/鲁教版(五四制)/八年级上册/第二章 分式与分式方程/3 分式的加减法
资料简介:
1.计算:= .
2.计算:_______________.
3.分式的最简公分母是________________
4.计算:______________.
5. 计算 的结果是________________
6.计算:=
7.若,则_____________.
8.当分式的值等于零时,则____________.
二、选择题:
1.下若,则分式的值为( )
A.0 B. 1 C.-1 D.-2
2.分式x-y+的值为( )
展开
  • 试卷类型:同步练习/一课一练
  • 资料版本:鲁教版
  • 适用地区:山东省
  • 文件大小:67.48KB
数学精优课

下载与使用帮助