[ID:2-853509]人教版三年级语文上册期中试卷
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/三年级上册
资料简介:
一.拼拼写写我最棒。(10分)
liáng shuǎng jiāo nèn xīu jiàn què què shí shí
( ) ( ) ( ) ( )
yán rè pīn mìng bēn pǎo chuí tóu sàng qì
( ) ( ) ( ) ( )
二.辨字组词难不到我。(4分)
访( ) 测( ) 燥( ) 辩( )
坊( ) 侧( ) 躁( ) 瓣( )
三.找一找,谁是带点字的好朋友。(8分)
1.天太热,奶奶用扇(shān shàn)子给我扇(shān shàn)一扇。
2.小马到河对岸的磨(mó mò)坊去磨(mó mò)面。
3.尽(jǐn jìn)管很累,他还是走到了路的尽
展开
  • 试卷类型:期中试卷
  • 资料版本:人教版(新课程标准)
  • 适用地区:青海省西宁市
  • 文件大小:13.3KB
语文精优课

下载与使用帮助