[ID:5-6220534] 1.4这是谁的叶 课件((共17张PPT))
当前位置: 科学/小学科学/教科版(2017秋)/一年级上册(2017)/植物/4.这是谁的叶
资料简介:
(共17张PPT) 这是谁的叶 教科版一年级上册第一单元第4课 猜一猜 黄杨huáng yáng 紫荆zǐ jīng 梧桐wú tóng 松树sōng shù 蔷薇qiáng wē 猜一猜 黄杨huáng yáng 猜一猜 黄杨huáng yáng 紫荆zǐ jīng 梧桐wú tóng 松树sōng shù 蔷薇qiáng wē 猜一猜 紫荆zǐ jīng 猜一猜 黄杨huáng yáng 紫荆zǐ jīng 梧桐wú tóng 松树sōng shù 蔷薇qiáng wē 猜一猜 梧桐wú tóng 猜一猜 黄杨huáng yáng 紫荆zǐ jīng 梧桐wú tóng 松树sōng shù 蔷薇qiáng wē 猜一猜 松树sōng shù 猜一猜 黄杨huáng yáng 紫荆zǐ jīng 梧桐wú tóng 松树sōng shù 蔷薇qiáng wē 猜一猜 蔷薇qiáng wē 比一比 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 活动手册 画一画 活 动 前 的 讨 论 找一找 活动手册 说一说 本课所用实验器材 1.植物叶图卡 南天竹 鹅掌楸 梧桐 石楠 玉兰 山药(薯蓣) 罗汉松 柏树 ○。 ○。 m ■ 根据叶找植物 日期 我的叶① 我的叶② 注意平时可不能 随意践踏草地」 别撾,别摘 形状差不多,可 颜色不一样 我们是根据叶的什么特我到 植物的?在哪里找到的? 的 要找这种形 状的 根据叶,我找到植物了吗?找到了画“ 没找到画 △ 叶a 叶t 研讨 我们是根据叶的什么特征找到 植物的?在哪里找到的? Zhi wu de ye 爱牛科教 植物的叶
展开
  • 资料类型: 课件
  • 资料版本:教科版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:9.43M
中小学老师必备的微课技能

下载与使用帮助