[ID:4-4546412] 福建省厦门市思明区2018届中考英语一轮总复习八上试题(无答案)(打包12套 ...
当前位置: 英语/初中英语/中考专区/一轮复习/教材梳理/八年级上册

[ID:4-4546412] 福建省厦门市思明区2018届中考英语一轮总复习八上试题(无答案)(打包12套 ...

5个学币 (或普通点1个) 2018-05-24 09:39 下载5次 意见反馈 有奖上传 分享 收藏
资料简介:
==================资料简介======================
Unit One How often do you exercise?
一.复习目标: 描述个人的日常生活习惯 二. 所属话题: 日常活动
课前复习题:
一. 写出下列单词: 两次_______________一次_____________ 健康 ______________
运动____________踩滑板_____________ 几乎不___________ 健康的______________
互联网_____________结果____________ 活跃______________巧克力_______________
采访者____________习惯______________成绩 ____________生活方式 _____________
不同的___________ 虽然_____________ 购物 ____________课外活动_______________
二. 写出下列词组
多久一次____________高中____________每周一次____________ 多少____________
当然____________ 照顾_______________在周末______________冲浪______________
读英文书_______________取得好成绩_________________一年三次_______________
大部分学生___________________保持健康_______________对于作业______________
三. 翻译下列句子:
1. 你多久购物一次? ___________________________________________________________
2. 我一个月购物一次. _________________________________________________________
3. 汤姆一周看两次电视。_____________________________________________________
4. 我的饮食习惯相当好。_________________________________________________
5. 我的健康生活方式帮助我取得好成绩。__________________________________________
================================================
压缩包内容:
福建省厦门市思明区2018届中考英语一轮总复习八上Unit10Iamgoingtobeabasketballplayer试题无答案2018051242.doc
福建省厦门市思明区2018届中考
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:新目标(Go for it)版
  • 适用地区:福建省厦门市
  • 文件大小:1.4M
英语精优课

下载与使用帮助