[ID:3-4669168] [精]2.4 绝对值同步作业
当前位置: 数学/初中数学/华师大版/七年级上册/第2章 有理数/2.4 绝对值
资料简介:
==================资料简介======================
2.4绝对值
姓名:__________班级:__________考号:__________
一 、选择题(本大题共7小题)
﹣2的绝对值是(  )
A.2 B.﹣2 C. D.
计算:|﹣|=(  )
A. B. C.3 D.﹣3
如果a的绝对值是2,那么a是(  )
A.2 B.﹣2 C.±2 D.
式子|x﹣1|+2取最小值时,x等于(  )
A.0 B.1 C.2 D.3
若|x﹣1|+|y+2|+|z﹣3|=0.则x+y+z的值为(  )
A.2 B.﹣2 C.0 D.6
下列说法正确的是(  )
A.有理数的绝对值一定是正数
B.如果两个数的绝对值相等,那么这两个数相等
C.如果一个数是负数,那么这个数的绝对值是它的相反数
D.绝对值越大,这个数就越大
设x是有理数,那么下列各式中一定表示正数的是(  )
A.2015x B.x+2015 C.|2015x| D.|x|+2015
二 、填空题(本大题共7小题)
|+2|=________,|-2|=________,-|-2|=________,-|+2|=________,|0|=________.
﹣的绝对值的相反数是   .
绝对值不大于4.5的整数有________.
================================================
压缩包内容:
2.4绝对值.doc
展开
数学精优课

下载与使用帮助