[ID:2-4605994] 部编小学二年级下册语文期末测试(无答案)
当前位置: 语文/小学语文/期末专区/二年级下册
资料简介:
部编小学二年级下册语文期末测试
一、看拼音,写词语。
ɡān tián rè nào shāo kǎo jī dàn

shǐ jìn bāng zhù zhōng yú pì ɡu

二、给下面加点字选择正确的读音。
粗糙(zào cāo)茁壮(zhuō zhuó) 发愣(lèng léng)
停泊(pō bó))羊圈(quān juàn)立即(jì jí)
三、照样子,写出带有下列偏旁的字。
例:火——炉、灶、烧
钅——______、______、______
刂——______、______、______
冫——______、______、______
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:部编版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:8.88KB
语文精优课

下载与使用帮助