[ID:2-6613075] 统编版2019-2020学年度第一学期语文试题-枣庄市台儿庄区统考一年级语文期中 ...
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/一年级上册
资料简介:
2019-2020学年度第一学期阶段质量检测 年级语文试题(统编版) 时间:60分钟 题号 四 总分 得分 同学们,我们和老师一起认字、写字、学习拼音,真快乐!现在考 考你学得怎么样?写字时要一笔一画,相信你是最棒的! wo ai xie zi 我爱写字。(10分) 天 地 分 上 下 注意握笔姿势 今 o hui ren zl 我会认字(14分) wo hui lian 1.我会连。(10分) 12 4 6 10 六 十 九四八三五七 an bi hua cong shao dao duo de shun xu xie han zi 2.按笔画从少到多的顺序写汉字。(4分) 日 十 wo hui pin yin 、我会拼音(22分) an shun xu tian xie sheng mu 1.按顺序填写声母。(8分) 2019-2020第学期期中一年级语文试卷 第4页共4页 k h ei xia mian de yin jie biao shang di san sheng de sheng diao 2.给下面的音节标上第三声的声调。(6分) hui huo qIu xIang Xe bei kan tu xuan yin jie xie xia lai 3.看图,选音节写下来。(4分 du shu mi ji qi qiu hua gou ldo hu yue liang bai tu ndo zhong xian he che lun r ge wan cheng I i 4.读儿歌,完成练习。(4分) zi ji chi tang zi ji tian, i ji chi yo zi ji xie dai zi ji ji lian bi yin de yin jie y 前鼻音的音节有: hou bf yin de yin jie you 后鼻音的音节有: san pin yin de yin jie you 三,拼音的音节有 zhengti ren du yin jie 整体认读音节有 2019-2020第一学期期中一年级语文试卷 第4页共4页 CS回口口囗 wo hui xie zi 四、我会写字。(54分) du pin y Zu cl 1.读拼音,写字组词,(16分) da shuI hens dong xI xiao nid ou ren zao shang n 2. du pin yin xie fan yi ci ; bing tian kong 读拼音写反义词,并填空。(8分) da—xiao shang-xia ng pang qiu q 乒乓球 足球 duo ping guo 树 有许多苹果。树--有一个小朋友。 bi yi bi, zi ci 3.比一比,组词。(10分) 太( 鸟( )人( )西( )叶( 大( )马( 八( )·升( )才( bei yi bei, tian yi tian 背一背,填一填。(14分) (1)弯弯的 小小的船,小小的船匚两]尖 我在小小的船 坐,只看见闪闪的星星蓝蓝的 2019-2020第一学期期中一年级语文试着第4页共4页
展开
  • 资料类型: 试卷
  • 资料版本:统编版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:1.07M
语文精优课

下载与使用帮助