[ID:2-6504898] 统编版一年级上册语文期中考试试卷(无答案)
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/一年级上册
资料简介:
部编版一年级上学期语文期中考试 (测试时间:90分钟,满分100分) 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 得分 一、 , 。(10分) chi er y yi ing f q iu ying an ün yuan m yun ong z ri yue ie sh 声母: 韵母: 整体认读音节: 二、 。(12分) X — üé → ( ) n — üè→ ( ) q — ( )→ qún j — ( )— àn → juàn x — ( ) → xū sh — ( )→shuí g — u— ā →( ) zh — ( ) →zhāng h— ( )—( )→ huǒ X —( )—( ) → xióng 三、 , 。 (8分) hē shuǐ yī fú zhú zi bái tù dā jī mù lún chuán chī bǐng gān yóu yǒng 四、 , 。(16分) ér nǚ chóng zi qiū tiān shǒu zú bái yún kě shì kāi guān kàn jiàn 五、 , 。 (16分) “里”共有( )画,第二画是( )。 “头”共有( )画,第二画是( )。 “四”共有( )画,第四画是( )。 “火”共有( )画,第二画是( )。 “山”共有( )画,笔顺:______________________。 “上”共有( )画,笔顺:______________________。 7.“一”加一笔是 、 。 8.给“日”加一笔是 、 。 六、 , 。(8分) 了 ( ) 大( ) 木( ) 小( ) 子 ( ) 天( ) 禾( ) 少( ) 七、 。 (14分) 1.一 三 四 ,金 木 土。 地 分 , 照 今 古。 2.江 南 采 莲 ,莲 叶 何 。 鱼 戏 莲 叶 间, 鱼 戏 莲 叶 ,鱼 戏 莲 叶 。 八、 , 。( )(16分) 1.___________________ 。(2分) 2. _________________。(2分) 3.______________ ______________。(3分) 4.________只_________________________________。(3分) (2) (1) ____________ _________________。(2分) (2) ,我 ,_________________________________。 ___________________________________________________(4分) (1) PAGE 1 一年级语文试卷 共4页 第 页
展开
  • 资料类型: 试卷
  • 资料版本:统编版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:363.31KB
语文精优课

下载与使用帮助