[ID:2-4507008] 内蒙古鄂托克旗乌兰镇中学2018届中考模拟语文试题
当前位置: 语文/初中语文/中考专区/模拟试题
资料简介:
==================资料简介======================
2018年鄂托克旗中考模拟试题
语 文
考生须知:1.作答前,请将自己的姓名、准考证号填写在答题纸上相应位置,并核对条形码上的姓名、
准考证号等有关信息。
2.答题内容一律涂或书写在答题纸上规定的位置,在试题卷上作答无效。
3.本试题共8页,三大板块,21小题,满分120分。考试时间150分钟。
积累与运用(30分)
1.填空。(每空1分,共12分)
(1)山际见来烟, ___________。(《山中杂诗》)
(2)_______,各领风骚数百年。(《论诗》)
(3)域民不以封疆之界,_________。(《孟子》)
(4)___________,山是眉峰聚。(《卜算子》)
(5)白头搔更短, 。(《春望》)
(6)青林翠竹, 。(《答谢中书书》)
(7)__________,北风江上寒。(《早寒江上有怀》)
(8)江山如此多娇, 。(《沁园春》)
(9)__________,芳草萋萋鹦鹉洲。(《黄鹤楼》)
(10)秋色连波, 。(《苏幕遮》)
(11)“田家四月闲人少,采了蚕桑又插田”写出了农民劳动的艰辛、繁忙,白居易的
《观刈麦》中与此意相似的诗句是_____________,____________。
2.阅读文段,完成文后题目。(共6分)
================================================
压缩包内容:
内蒙古鄂托克旗乌兰镇中学2018届中考模拟语文试题.doc
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:人教版(新课程标准)
  • 适用地区:内蒙古
  • 文件大小:241.77KB
语文精优课

下载与使用帮助