[ID:2-4610816] 2018年中考模拟压轴考试 (安徽卷)语文卷(答案图片版)
当前位置: 语文/初中语文/中考专区/三轮冲刺
资料简介:
==================资料简介======================
绝密★启用前|
2018年中考模拟压轴考试 【安徽卷】
语 文
注意事项:
1.你拿到的试卷满分为150分(其中卷面书写占5分),考试时间为150分钟。
2.试卷包括“试题卷”和“答题卷”两部分,“试题卷”共6页,“答题卷”共6页。请务必在“答题卷”上答题,在“试题卷”上答题是无效的。
3.答题过程中,可以随时使用你所带的正版学生字典。
4.考试结束后,请将“试题卷”和“答题卷”一并交回。
一、语文积累与综合运用(35分)
1.默写古诗文中的名句名篇。(10分)
(1)请在下列横线上填写出古诗文名句。(任选其中6句,不得多选)
①_______________,悠然见南山。(陶渊明《饮酒》)
②无可奈何花落去,_______________。(晏殊《浣溪沙》)
③_______________,志在千里。(曹操《龟虽寿》)
④_______________,大庇天下寒士俱欢颜。(杜甫《茅屋为秋风所破歌》)
⑤_______________,若出其里。(曹操《观沧海》)
⑥长风破浪会有时,_______________。(李白《行路难》)
⑦_______________,愁云惨淡万里凝。(岑参《白雪歌送武判官归京》)
⑧苏轼《江城子·密州出猎》中写太守酒意正浓,胸怀开阔,胆气豪壮的句子是“_______________”。
(2)默写李煜《相见欢》的下阕:
, , 。 。
2.阅读下面的文字,完成(1)~(4)题。(9分)
透过密密的花枝的缝隙漏下的点点的光班在地面闪烁着,光影变幻,古槐与紫藤就在其中演绎着一场光阴与生命的盛大欢愉。
落雨了。春天的雨淅淅沥沥,是惜春的泪。伴随着泪珠洒落的,还有紫藤花瓣。盛开是庄重的,diāo落同样也是一件圣洁的事情。那是秋叶一样静美的回归。回归土地的怀抱,回归根的呼唤。纷纷扬扬的花瓣在斜风细雨中飘落,飘落成一场盛大的花雨,谁都说花与土地的相聚是生命
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:通用
  • 适用地区:安徽省
  • 文件大小:561.13KB
语文精优课

下载与使用帮助