[ID:2-5811991] [精]24《火烧云》 同步习题(含答案)
当前位置: 语文/小学语文/人教统编版(部编版)/三年级下册(2018部编版)/第七单元/24 火烧云
资料简介:
==================资料简介======================
24《火烧云》
一、单选题
1.下列划线字的读音错误的一项是( ???)
A.?檀香(chán)??? 金灿灿(càn)???? ????????B.?庙门(miào)??? 笑盈盈(yíng) C.?喂养(wèi)?? ??模样(mú)?????? ?????????D.?下跪(guì)?? ??红彤彤(tóng)
二、填空题
1.读拼音,写词语。
bì? xū
qí? mǎ
fēn ?miǎo
hú? zi

________
________
________
________

xiōng ?měng
wēi? wǔ
zhèn ?jìng
jīn? càn ?càn

________
________
________
________

2.照样子,写一写。
①红彤彤、________、________、________
②葡萄灰、________、________、________
③半紫半黄、________、________、________
3.查字典填空
“猛”用部首查字法,应先查________部,再查________画;用音序查字法,应查音序________,再查音节________。“猛”在字典中的解释有:①把力气集中地使出来;②忽然,突然;③猛烈。在“凶猛”一词中“猛”应选第________种解释。
4.选出括号里恰当的词语。
①天上的云从西边一直________(红 ?烧)到东边,红彤彤的,好像是天空着了火。
②那条狗十分________(凶猛 ?凶狠),在向前跑。
③接着又来了一头大狮子,很________(威武 ?威猛)很镇静地蹲着。
④可是天空偏偏不等待那些爱好它的孩子。一会儿________(功夫 ?工夫),火烧云就下去了。
5.补充词语。
山________地________
风________浪________

千________百________
若________若________

人________人________
无________无________

6.照样子写词语。 ①例:笑盈盈 ________??? ________??? ________ ②例:半紫半黄 ________??? ________??? ________ ③例:葡萄灰 ________??? ________??? ________ ④例:恍恍惚惚 ________??? ________??? ________
================================================
压缩包内容:
24《火烧云》 同步习题(含答案).doc
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:统编版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:121.62KB
语文精优课

下载与使用帮助