[ID:2-4856524] [精]《答谢中书书》中考短文阅读真题及答案
当前位置: 语文/初中语文/人教部编版/八年级上册(2017部编)/第三单元/10 短文二篇/答谢中书书
资料简介:
==================资料简介======================
《答谢中书书》中考短文阅读真题及答案
1.(2017·泉州中考)
【甲】山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。
(陶弘景《答谢中书书》)
【乙】三房十四叔,非不勤读,只为傲气太胜,自满自足,遂不能有所成。京城之中,亦多有自满之人。识者见之,发一冷笑而已。又有当名士者,鄙科名为粪土,或好作诗古文,或好讲考据,或好谈理学,嚣嚣①然自以为压倒一切矣。自识者观之,彼其所造,曾无几何,亦足发一冷笑而已。故吾人用功力除傲气力戒自满毋为人所冷笑乃有进步也?诸弟平日皆恂恂②退让,第累年小试不售③,恐因愤激之久,致生骄惰之气,故特作书戒之。务望细思吾言而深省焉!幸甚幸甚!国藩手草。
(选自《曾国藩家书》)
注:①嚣嚣:喧哗,吵闹。这里指沸沸扬扬。?②恂恂:恭谨温顺的样子???③不售:不中。
5.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(??)(2分)
A.故吾人用功/力除傲/气力戒/自满毋为人所冷笑/乃有进步也/
B.故吾人用功/力除傲气/力戒自满/毋为人所冷笑/乃有进步也/
C.故吾人用功/力除傲气/力戒自满/毋为人所冷/笑乃有进步也/
D.故吾人用功/力除傲/气力戒/自满毋为人所冷/笑乃有进步也/
6.解释下面加点词的意思。(4分)
①四时俱备?? 俱????? ???? ②夕日欲颓? 颓??? ???
③或好作诗古文??或?????? ??? ④恐因愤激之久?恐????? ?
7.翻译句子。(6分)
(1)自康乐以来,未复有能与其奇者。(3分)

(2)务望细思吾言而深省焉!(3分)

8.所谓“见字如面”,就是“读这封信的内容就像是我当面跟你说话一样”。甲、乙两封书信“说话”的内容及写作目的有何不同?请简析。(4分)
================================================
压缩包内容:
《答谢中书书》中考短文阅读真题及答案.doc
展开
  • 资料类型:学案
  • 资料版本:部编版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:1.08M
  • 考察知识点: 答谢中书书
语文精优课

下载与使用帮助