[ID:18-6892461] [精]中国文化经典《弟子规(拼音)》合集
当前位置: 专题教育/小学专题教育/班会/行为习惯养成教育
资料简介:
zǒng xù 总序 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn 弟子规 圣人训 首孝弟 次谨信 fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 入则孝 fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng 父母教 须敬听 父母责 须顺承 dōng zé wēn xià zé jìng chén zé xǐng hūn zé dìng 冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定 chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn 出必告 反必面 居有常 业无变 shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī 事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏 wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng 物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤 qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù 亲所好 力为具 亲所恶 谨为去 shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū 身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞 qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián 亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng 亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声 jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn 谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨 qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng 亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床 sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué 丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝 sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng 丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生 chū zé tì 出则弟 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng 兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn 财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu 或饮食 或坐走 长者先 幼者后 zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào 长呼人 即代叫 人不在 已即到 chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng 称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì 路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立 qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú 骑下马 乘下车 过犹待 百步余 zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò 长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐 zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí 尊长前 声要低 低不闻 却非宜 jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí 进必趋 退必迟 问起对 视勿移 shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng 事诸父 如事父 事诸兄 如事兄 jǐn 谨 zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí 朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时 chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu 晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè 冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切 zhì guān fú yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhì wū huì 置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽 yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā 衣贵洁 不贵华 上循分 下称家 duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé 对饮食 勿拣择 食适可 勿过则 nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu 年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑 bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng 步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬 wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì 勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀 huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng 缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱 zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén 执虚器 如执盈 入虚室 如有人 shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè 事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略 dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn 斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问 jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng 将入门 问孰存 将上堂 声必扬 rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng 人问谁 对以名 吾与我 不分明 yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu 用人物 须明求 倘不问 即为偷 jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán 借人物 及时还 后有急 借不难 xìn 信 fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān 凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo 话说多 不如少 惟其是 勿佞巧 jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī 奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán 见未真 勿轻言 知未的 勿轻传 shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò 事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错 fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū 凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn 彼说长 此说短 不关己 莫闲管 jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī 见人善 即思齐 纵去远 以渐跻 jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng 见人恶 即内省 有则改 无加警 wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì 唯德学 唯才艺 不如人 当自砺 ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī 若衣服 若饮食 不如人 勿生戚 wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què 闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却 wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn 闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲 wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è 无心非 名为错 有心非 名为恶 guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū 过能改 归于无 倘掩饰 增一辜 fàn ài zhòng 泛爱众 fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài 凡是人 皆须爱 天同覆 地同载 xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo 行高者 名自高 人所重 非貌高 cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà 才大者 望自大 人所服 非言大 yǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī 己有能 勿自私 人所能 勿轻訾 wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn 勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新 rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo 人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰 rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō 人有短 切莫揭 人有私 切莫说 dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn 道人善 即是善 人知之 愈思勉 yáng rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò 扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作 shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī 善相劝 德皆建 过不规 道两亏 fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo 凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少 jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ 将加人 先问己 己不欲 即速已 ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng 恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长 dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān 待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽 shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán 势服人 心不然 理服人 方无言 qīn rén 亲仁 tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī 同是人 类不齐 流俗众 仁者希 guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi 果仁者 人多畏 言不讳 色不媚 néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo 能亲仁 无限好 德日进 过日少 bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài 不亲仁 无限害 小人进 百事坏 yú lì xué wén 余力学文 bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén 不力行 但学文 长浮华 成何人 dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn 但力行 不学文 任己见 昧理真 dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào 读书法 有三到 心眼口 信皆要 fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ 方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起 kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng 宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通 xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì 心有疑 随札记 就人问 求确义 fáng shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng 房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正 mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng 墨磨偏 心不端 字不敬 心先病 liè diǎn jí yǒu dìng chù dú kàn bì huán yuán chù 列典籍 有定处 读看毕 还原处 suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī 虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之 fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì 非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志 wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì 勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致 弟子规 zǒng xù 总序 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn 弟子规 圣人训 首孝弟 次谨信 fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 rù zé xiào 入则孝 fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng 父母教 须敬听 父母责 须顺承 dōng zé wēn xià zé jìng chén zé xǐng hūn zé dìng 冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定 chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn 出必告 反必面 居有常 业无变 shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī 事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏 wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng 物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤 qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù 亲所好 力为具 亲所恶 谨为去 shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū 身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞 qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián 亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng 亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声 jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn 谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨 qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng 亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床 sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué 丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝 sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng 丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生 chū zé tì 出则弟 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng 兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn 财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu 或饮食 或坐走 长者先 幼者后 zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào 长呼人 即代叫 人不在 已即到 chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng 称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì 路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立 qí xià mǎ chéng xià jū guò yóu dài bǎi bù yú 骑下马 乘下车 过犹待 百步余 zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò 长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐 zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí 尊长前 声要低 低不闻 却非宜 jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí 进必趋 退必迟 问起对 视勿移 shì zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng 事诸父 如事父 事诸兄 如事兄 jǐn 谨 zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí 朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时 chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu 晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè 冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切 zhì guān fú yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhì wū huì 置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽 yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā 衣贵洁 不贵华 上循分 下称家 duì yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé 对饮食 勿拣择 食适可 勿过则 nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu 年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑 bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng 步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬 wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì 勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀 huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng 缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱 zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén 执虚器 如执盈 入虚室 如有人 shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè 事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略 dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn 斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问 jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng 将入门 问孰存 将上堂 声必扬 rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng 人问谁 对以名 吾与我 不分明 yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu 用人物 须明求 倘不问 即为偷 jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán 借人物 及时还 后有急 借不难 xìn 信 fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān 凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo 话说多 不如少 惟其是 勿佞巧 jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī 奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán 见未真 勿轻言 知未的 勿轻传 shì fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò 事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错 fán dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū 凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn 彼说长 此说短 不关己 莫闲管 jiàn rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī 见人善 即思齐 纵去远 以渐跻 jiàn rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng 见人恶 即内省 有则改 无加警 wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì 唯德学 唯才艺 不如人 当自砺 ruò yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī 若衣服 若饮食 不如人 勿生戚 wén guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què 闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却 wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn 闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲 wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è 无心非 名为错 有心非 名为恶 guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū 过能改 归于无 倘掩饰 增一辜 fàn ài zhòng 泛爱众 fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài 凡是人 皆须爱 天同覆 地同载 xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo 行高者 名自高 人所重 非貌高 cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà 才大者 望自大 人所服 非言大 yǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī 己有能 勿自私 人所能 勿轻訾 wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn 勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新 rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo 人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰 rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō 人有短 切莫揭 人有私 切莫说 dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn 道人善 即是善 人知之 愈思勉 yáng rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò 扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作 shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī 善相劝 德皆建 过不规 道两亏 fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo 凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少 jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ 将加人 先问己 己不欲 即速已 ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng 恩欲报 怨欲忘 抱怨短 报恩长 dài bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān 待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽 shì fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán 势服人 心不然 理服人 方无言 qīn rén 亲仁 tóng shì rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī 同是人 类不齐 流俗众 仁者希 guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi 果仁者 人多畏 言不讳 色不媚 néng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo 能亲仁 无限好 德日进 过日少 bù qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài 不亲仁 无限害 小人进 百事坏 yú lì xué wén 余力学文 bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén 不力行 但学文 长浮华 成何人 dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn 但力行 不学文 任己见 昧理真 dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào 读书法 有三到 心眼口 信皆要 fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ 方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起 kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng 宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通 xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì 心有疑 随札记 就人问 求确义 fáng shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng 房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正 mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng 墨磨偏 心不端 字不敬 心先病 liè diǎn jí yǒu dìng chù dú kàn bì huán yuán chù 列典籍 有定处 读看毕 还原处 suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī 虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之 fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì 非圣书 屏勿视 敝聪明 坏心志 wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì 勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致 部分读音注释: ◇「首孝弟 次谨信」:「弟」读音tì,通「悌」; ◇「出必告 反必面」:「告」读音ɡù为古音,今音ɡào; ◇「对尊长 勿见能」:「见」读音xiàn,通「现」; ◇「骑下马 乘下车」:「车」读音jū为古音,今音chē; ◇「老易至 惜此时」:「惜」读音xī,另有读音xí; ◇「便溺回 辄净手」:「溺」读音niào,通「尿」,指小便; ◇「上循分 下称家」:「分」读音fèn,指身份;「称」读音chèn,意为相称; ◇ 「勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀」:「阈」读音yù第四声,意为门槛;「跛倚」读音bǒ yǐ,「跛」是指一只脚斜站着;「跛倚」是指身子歪曲斜倚;「箕踞」读音jī jù,是指坐着时双脚展开像簸箕或是虎踞的样子;「摇髀」,是指抖腿或摇臀,「髀」读音bì,指大腿; ◇「人问谁 对以名」:「谁」读音shuí,另有读音shéi; ◇「知未的 勿轻传」:「的」读音dì第四声,意为真实、确实; ◇「勿急疾 勿模糊」:「糊」hū ,另有读音hú、hu; ◇「纵去远 以渐跻」:「跻」读音jī,意为上升; ◇「行高者 名自高」:「行」读音为xìnɡ第四声,意为德行; ◇「人所能 勿轻訾」:「訾」读音为zī第一声,意为口毁; ◇「非圣书 屏勿视」:「屏」读音bǐnɡ,通「摒」,意为放弃,除去; ◇「圣与贤 可驯致」:「驯」读音xún第二声,意为逐渐。 【弟子规全文】 总叙 弟子规 圣人训 首孝弟 次谨信 泛爱众 而亲仁 有余力 则学文 入则孝 父母呼 应勿缓 父母命 行勿懒 父母教 须敬听 父母责 须顺承 冬则温 夏则凊 晨则省 昏则定 出必告 反必面 居有常 业无变 事虽小 勿擅为 苟擅为 子道亏 物虽小 勿私藏 苟私藏 亲心伤 亲所好 力为具 亲所恶 谨为去 身有伤 贻亲忧 德有伤 贻亲羞 亲爱我 孝何难 亲憎我 孝方贤 亲有过 谏使更 怡吾色 柔吾声 谏不入 悦复谏 号泣随 挞无怨 亲有疾 药先尝 昼夜侍 不离床 丧三年 常悲咽 居处变 酒肉绝 丧尽礼 祭尽诚 事死者 如事生 出则弟 兄道友 弟道恭 兄弟睦 孝在中 财物轻 怨何生 言语忍 忿自泯 或饮食 或坐走 长者先 幼者后 长呼人 即代叫 人不在 己即到 称尊长 勿呼名 对尊长 勿见能 路遇长 疾趋揖 长无言 退恭立 骑下马 乘下车 过犹待 百步余 长者立 幼勿坐 长者坐 命乃坐 尊长前 声要低 低不闻 却非宜 进必趋 退必迟 问起对 视勿移 事诸父 如事父 事诸兄 如事兄 谨 朝起早 夜眠迟 老易至 惜此时 晨必盥 兼漱口 便溺回 辄净手 冠必正 纽必结 袜与履 俱紧切 置冠服 有定位 勿乱顿 致污秽 衣贵洁 不贵华 上循分 下称家 对饮食 勿拣择 食适可 勿过则 年方少 勿饮酒 饮酒醉 最为丑 步从容 立端正 揖深圆 拜恭敬 勿践阈 勿跛倚 勿箕踞 勿摇髀 缓揭帘 勿有声 宽转弯 勿触棱 执虚器 如执盈 入虚室 如有人 事勿忙 忙多错 勿畏难 勿轻略 斗闹场 绝勿近 邪僻事 绝勿问 将入门 问孰存 将上堂 声必扬 人问谁 对以名 吾与我 不分明 用人物 须明求 倘不问 即为偷 借人物 及时还 后有急 借不难 信 凡出言 信为先 诈与妄 奚可焉 话说多 不如少 惟其是 勿佞巧 奸巧语 秽污词 市井气 切戒之 见未真 勿轻言 知未的 勿轻传 事非宜 勿轻诺 苟轻诺 进退错 凡道字 重且舒 勿急疾 勿模糊 彼说长 此说短 不关己 莫闲管 见人善 即思齐 纵去远 以渐跻 见人恶 即内省 有则改 无加警 唯德学 唯才艺 不如人 当自砺 若衣服 若饮食 不如人 勿生戚 闻过怒 闻誉乐 损友来 益友却 闻誉恐 闻过欣 直谅士 渐相亲 无心非 名为错 有心非 名为恶 过能改 归于无 倘掩饰 增一辜 泛爱众 凡是人 皆须爱 天同覆 地同载 行高者 名自高 人所重 非貌高 才大者 望自大 人所服 非言大 己有能 勿自私 人所能 勿轻訾 勿谄富 勿骄贫 勿厌故 勿喜新 人不闲 勿事搅 人不安 勿话扰 人有短 切莫揭 人有私 切莫说 道人善 即是善 人知之 愈思勉 扬人恶 即是恶 疾之甚 祸且作 善相劝 德皆建 过不规 道两亏 凡取与 贵分晓 与宜多 取宜少 将加人 先问己 己不欲 即速已 恩欲报 怨欲忘 报怨短 报恩长 待婢仆 身贵端 虽贵端 慈而宽 势服人 心不然 理服人 方无言 亲仁 同是人 类不齐 流俗众 仁者希 果仁者 人多畏 言不讳 色不媚 能亲仁 无限好 德日进 过日少 不亲仁 无限害 小人进 百事坏 余力学文 不力行 但学文 长浮华 成何人 但力行 不学文 任己见 昧理真 读书法 有三到 心眼口 信皆要 方读此 勿慕彼 此未终 彼勿起 宽为限 紧用功 工夫到 滞塞通 心有疑 随札记 就人问 求确义 房室清 墙壁净 几案洁 笔砚正 墨磨偏 心不端 字不敬 心先病 列典籍 有定处 读看毕 还原处 虽有急 卷束齐 有缺坏 就补之 非圣书 屏勿视 蔽聪明 坏心志 勿自暴 勿自弃 圣与贤 可驯致
展开
  • 资料类型: 素材
  • 资料版本:通用
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:288.97KB
中小学老师必备的微课技能

下载与使用帮助