[ID:5-3914776]第1章 物质及其变化——酸碱盐专题复习
当前位置: 科学/初中科学/浙教版/九年级上册/第1章 物质及其变化/本章综合与测试
资料简介:
第1章 物质及其变化——酸碱盐专题复习 24张有效幻灯片
在下列各类物质中,找出酸、碱、盐,分别写在相应的横线上。
SO2 NaOH Cu HCl NaCl CaCO3 Zn NH4NO3 Fe2O3 Na2CO3 Fe HNO3 CuSO4 AgNO3 CuO CO2 Ca(OH)2 H2SO4
酸:______________________________________
碱:______________________________________
盐:______________________________________
展开
  • 课件类型:授课课件
  • 资料版本:浙教版
  • 适用地区:浙江省
  • 文件大小:639.08KB
中小学老师必备的微课技能

下载与使用帮助