[ID:2-3803246]每日一题之2017快乐暑假第15天 其他类文言文阅读 高二语文人教版 Word版含 ...
当前位置: 语文/高中语文/暑假专区/高二年级
资料简介:
==================资料简介======================
第15天 其他类文言文阅读
高考频度:★★☆☆☆ ┇ 难易程度:★★★★☆
(2017年高考北京卷)阅读下面的文言文,完成1—6题。
秦废封建
秦初并天下,丞相绾等言:“燕、齐、荆地远,不置王无以镇之,请立诸子。” 始皇下其议,群臣皆以为便。廷尉斯曰:“周文、武所封子弟同姓甚众,然后属疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,天子不能禁止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县。诸子功臣以公赋税重赏赐之,甚易制。天下无异意,则安宁之术也。置诸侯不便。”始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙天下初定,又复立国,是树兵也,求其宁息,岂不难哉!廷尉议是。”分天下为三十六郡,郡置守、尉、监。
苏子曰:圣人不能为时,亦不失时。时非圣人之所能为也,能不失时而已。三代之兴,诸侯无罪不可夺削,因而君之虽欲罢侯置守,可得乎?此所谓不能为时者也。周衰,诸侯相并,齐、晋、秦、楚皆千馀里,其势足以建侯树屏。至于七国皆称王,行天子之事,然终不封诸侯。久矣,世之畏诸侯之祸也,非独李斯、始皇知之。
始皇既并天下,分郡邑,置守宰,理固当然,如冬裘夏葛,时之所宜,非人之私智独见也,所谓不失时者,而学士大夫多非之。汉高帝欲立六国后,张子房以为不可,李斯之论与子房无异。高帝闻子房之言,知诸侯之不可复,明矣。然卒王韩信、彭越、英布、卢绾,岂独高帝所为,子房亦与焉。故柳宗元曰:“封建非圣人意也,势也。”
================================================
压缩包内容:
每日一题之2017快乐暑假第15天 其他类文言文阅读 高二语文人教版 word版含解析.doc
展开
  • 试卷类型:寒暑假综合
  • 资料版本:通用
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:531.72KB
语文精优课

下载与使用帮助