[ID:2-3842258]我们的民族小学 课件
当前位置: 语文/小学语文/人教版(新课程标准)/三年级上册/第一组/1 我们的民族小学
资料简介:
17张PPT
pínɡ dài zhāo hú dié
坪    戴 招    蝴  蝶
kǒnɡ què wǔ tónɡ cū wěi  孔   雀 舞  铜  粗 尾| dǎi chānɡ ánɡ  jiāo bà
傣     昌    昂   跤  坝
展开
  • 课件类型:授课课件
  • 资料版本:人教版(新课程标准)
  • 适用地区:贵州省遵义市
  • 文件大小:1.47M
语文精优课

下载与使用帮助