[ID:2-3743411]教科版三年级下册语文综合复习提高 无答案
当前位置: 语文/小学语文/教科版/第六册/本册综合
资料简介:
字词专项突破提高
一、小小书法家。
shāo kǎo zāo gāo jì xù liáng shuǎng
( ) ( ) ( ) ( )
wēi wǔ lín jū jīng yíng huò --zhě zhú---jiàn
( ) ( ) (--------)(---------)( )
fēi---xiáng--------xìng------mìng jī liè cán kuì
(----------------)------(---------------------) ( ) ( )
jù lí lǚ guǎn bào zhú
( ) ( ) ( )
二、给加点字注音。
心弦( )眼睑( )不懈( )惊诧( )
勉强( )大厦( )树梢( )逛街( )
伶俐( )铁锹( )沉浸( )馋涎( )
绰号( )河堤( )纵身( )棉袍( )
三、火眼金睛。
摘( )辨( )狼( )赛( )
滴( )辫( )娘( )塞( )
栽( )扭( )谈( )恋( )
裁( )纽( )淡( )峦( )
搭( )镜( )港( )岭( )
塔( )境( )巷( )邻( )

四、小小变色龙。
_____( ) _____( )
撒 便
_____( ) _____( )
_____( ) _____( )
塞 混
_____( ) _____( )
_____( ) _____( )
佛 当
__
展开
  • 试卷类型:综合复习
  • 资料版本:教科版
  • 适用地区:黑龙江绥化市
  • 文件大小:132.09KB
语文精优课

下载与使用帮助