[ID:2-2496329]教科版四年级语文下册期末模拟试题 无答案()
深圳中考押题卷
当前位置: 语文/小学语文/期末专区/四年级下册
资料简介:
教科版四年级语文下册期末模拟试题
一、字词。(27分)
1、读拼音写词语:(5分)
pú tao juān qū là zhú dù jì lián mǐn
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
luó kuāng liú lǎn pāo qì zī xún gē bo
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2、用"--"画出带点字的正确读音,你一定行!(4分)
气氛(fén fēn)稀罕(hǎn hàn) 抡(lūn lún)起 河堤(dī tī )
展开
  • 试卷类型:期末试卷
  • 资料版本:教科版
  • 适用地区:黑龙江
  • 文件大小:17.17KB
语文精优课

下载与使用帮助