[ID:2-3914826]2017—2018学年第一学期期中教学质量检测卷 六年级语文(附答案)
深圳中考押题卷
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/六年级上册
资料简介:
本试卷附答案,综合各种题型进行编写
一.看拼音写词语。(10分)
Yao qing qing fen chan chu tian xie you jiu( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Kui wu jing ying zhi you dao qian yun han
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
展开
  • 试卷类型:期中试卷
  • 资料版本:人教版(新课程标准)
  • 适用地区:江西省萍乡市
  • 文件大小:45.5KB
语文精优课

下载与使用帮助