[ID:2-2019060] 六年级上册>期中试题语文S版
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/六年级上册
资料简介:
期中试题期中试题期中试题期中试题期中试题期中试题好的
一、看拼音写词语(10分)
fén shāo chà dào jǐn shèn qiān chuí wàn záo( ) ( ) ( ) ( ) cè huì téng xiě jùn gōng jīng tāo hài làng( ) ( ) ( ) ( )
二、 辨别形近字再组词(8分)
竣( ) 窑( ) 版( ) 貌( )
峻( ) 窖( ) 叛( ) 藐( )
涕( ) 桨( ) 陡( ) 锤( )
剃( ) 浆( ) 徒( ) 捶( )
三、填空,再根据意思选填成语。(7分)
( )牙( )嘴 披( )斩( ) ( )目相看
大 义( )( ) ( )扬 顿( ) ( )炙人口
如 雷( )( ) 心 潮( )( ) 悬 崖( ) 壁
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:语文S版
  • 适用地区:四川省资阳市
  • 文件大小:41.11KB
语文精优课

下载与使用帮助