[ID:2-1149879]六年级语文期中试卷
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/六年级上册
资料简介:
本试卷适合语文A版六年级语文期中看拼音写词语,并回答问题。(18分)。
 qīng miè dāi zhì yí liú jià shǐ juǎn dài
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
  Chù mō Kuǎ tā hé xié bó lùn shén yùn
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1、这十个词语中,哪些字是整体认读音节 。
2、“ 蔑 ”是 结构,“遗”是 结构。
3、把第二行十个字按音序重新排列
二、给加点字选择正确的读音。(3分)
饮马(yìn yìng) 藐视(mǎo miǎo) 恶劣(liè luè)
矗立(zhù
展开
  • 试卷类型:期中试卷
  • 资料版本:语文A版
  • 适用地区:宁夏银川市
  • 文件大小:19.48KB
语文精优课

下载与使用帮助