[ID:2-1153677]语文A版2012-2013第一学期五年级语文期中测试卷
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/五年级上册
资料简介:
2012-2013第一学期五年级语文期中测试卷
一、读拼音,写汉字,相信你能写得正确、规范。(6分)
yōu gé chǔ zī cí lí
默 楼 存 态 爱 明
rǔ ráo sú diàn xiāo zhào
屈 富 风 宫 元 笼
二、比一比,再组成词语。(5分)
资( ) 坚( ) 练( ) 架( ) 辨( )
姿( ) 艰( ) 炼( ) 驾( ) 辩( )
三、给下列多音字组词。(4分)
háo( ) béi( ) diào( ) qiáng( )
hào( ) béi( ) tiáo( ) qiǎng( )
展开
  • 试卷类型:期中试卷
  • 资料版本:语文A版
  • 适用地区:宁夏银川市
  • 文件大小:18.87KB
语文精优课

下载与使用帮助