[ID:2-1099444]五年级语文上册期中测试卷
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/五年级上册
资料简介:
五年级语文上册期中测试卷
(卷子满分98分,卷面分2分)
一、汉字•词语•句子(35分)
1.看拼音,写词语。(共9分)
bãnlǚ( ) bǔrǔ( ) yóuyù( )
suānnǎi( ) zàoyīn( ) yúlè( )
dàoqiè( ) ɡàojiè( ) fēnfù( )
2.区别形近字组词。(8分)
溅( ) 洛( ) 编 ( ) 捕( )
践( ) 落( ) 篇 ( ) 哺( )
3.请选择正确答案的序号填在括号里。(4分)
(1)下面汉字笔画数有误的一个是( )
展开
  • 试卷类型:期中试卷
  • 资料版本:人教版(新课程标准)
  • 适用地区:宁夏银川市
  • 文件大小:19.8KB
语文精优课

下载与使用帮助