[ID:2-1099441]三年级语文上册期中测试卷
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/三年级上册
资料简介:
三年级语文上册期中测试卷

老师提醒大家:仔细看清题目要求,认真书写,试卷满分98分,书写规范,
卷面整洁得2分。祝大家答题顺利!

一、 读拼音写词语 (10分)
píng bà hú dié xiōng pú liáng shuǎng jiāo juǎn
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Chéng shí zhǔn bèi huò zhě jiāo nèn shi yàn
( ) ( )( ) ( ) ( )

二、 给加点字选择正确的读音,画“√”。 (4分)
鲫鱼(jì jǐ) 钥匙(chi shi ) 看(kān kàn )守 待(dāi dài)着
绽开(zhàn dìng) 陨石(yǔn sǔn) 砌成(qì
展开
  • 试卷类型:期中试卷
  • 资料版本:人教版(新课程标准)
  • 适用地区:宁夏银川市
  • 文件大小:19.28KB
语文精优课

下载与使用帮助