[ID:2-1567639]教科版小学语文二年级下册期中测试
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/二年级下册
资料简介:
第一部分 基础积累与运用
一.看拼音写词语。(8分)
  shù shāo zāo gāo róng xìng wēi xiǎn
( ) ( ) ( ) ( )
bǎ wò huò zhě jì xù wēi wǔ
( ) ( ) ( ) ( )
二.比一比组成词。(5分)
争( ) 拌( ) 惜( ) 裂( ) 砍( )
挣( ) 绊( ) 借( ) 烈( ) 坎( )
三.写出下列词语的反义词、(10分)
展开
  • 试卷类型:期中试卷
  • 资料版本:教科版
  • 适用地区:黑龙江齐齐哈尔市
  • 文件大小:15.96KB
语文精优课

下载与使用帮助