[ID:2-1153675]语文A版2012—2013学年第一学期二年级语文期中检测卷
深圳中考押题卷
当前位置: 语文/小学语文/期中专区/二年级上册
资料简介:
2012—2013学年第一学期二年级语文期中检测卷
{小朋友,半学期过去了,我们学习了很多知识,拿起笔快来收获吧。可一定要细心哪!做完千万别忘了检查呀!}
一、我是小小书法家。(10分)
yǐ jīng zhuō mí yóu xì shēn zhí cū xì
( ) ( )藏 ( ) ( ) ( )
xiū xī zǐ sè gǎi biàn fēng píng làng jìng ( ) ( ) ( ) ( )
二、火眼识真金。(10分)
从( ) 体( ) 清( ) 跳( ) 弯( )
丛( ) 休( ) 请( ) 挑( ) 变( )
经( ) 玩( ) 跟( ) 挂( ) 直( )
轻( ) 现( ) 根( ) 蛙(
展开
  • 试卷类型:期中试卷
  • 资料版本:语文A版
  • 适用地区:宁夏银川市
  • 文件大小:18.01KB
语文精优课

下载与使用帮助