[ID:2-4601982] [精](部编版)七年级语文下册期末专题复习试题(一)语音(含答案)
当前位置: 语文/初中语文/期末专区/七年级下册
资料简介:
七年级语文(下)期末专项复习(一)试卷

语 音
1.下列选项中,加点字注音完全正确的一项是( )
A.奠基(diàn)  选聘(pìng) 谣言(yáo) 鞠躬尽瘁(cuì)
B.硕果(shuò) 卓越(zhuō) 迭起(dié) 马革裹尸(guǒ)
C.洗涤(dí) 咳嗽(késou) 调羹(gēng) 燕然勒功(yān)
D.草率(shuài) 萦带(yíng) 澎湃(péngbài) 鲜为人知(xiǎn)
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:部编版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:1.08M
语文精优课

下载与使用帮助