[ID:2-3802184]吉林长春2016-2017学年八年级下学期期中考试语文试卷
当前位置: 语文/初中语文/期中专区/八年级下册
资料简介:
==================资料简介======================
吉林长春2016-2017学年八年级下学期期中考试语文试卷
本试卷包括两道大题,共29道小题。共6页。全卷满分120分。考试时间为120分钟。考试结束后,将答题卡交回。
注意事项:
1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信
息条形码粘贴区。
2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书
写,字体工整、笔迹清楚。
3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;
在草稿纸、试题卷上答题无效。
4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。
5. 保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
一、阅读(60分)
(一)名句积累与运用(15分)
1.□□□□□,□□□□□。山气日夕佳,飞鸟相与还。(《饮酒》)
2.风急天高猿啸哀,□□□□□□□。(《登高》杜甫)
3.□□□□□,禅房花木深。(《题破山寺后禅院》常建)
4.衔远山,吞长江,□□□□,□□□□。(《岳阳楼记》)
5.□□□□□□□,出则无敌国外患者,国恒亡。(《生于忧患,死于安乐》)
6.《泊秦淮》一诗中,诗人巧妙地把历史和现实结合起来,表达出对国事的极度焦虑和忧愁的诗句是:□□□□□□□,□□□□□□□。
7.诗言志,亦可明理。这让我们联想起王安石《登飞来峰》中景中寓理、展示诗人远大的理想抱负和勇于斗争精神的名句是:□□□□□□□,□□□□□□□。
8.范仲淹在《渔家傲秋思》中,表达将士们想家却又不甘心无功而返的矛盾心理的句子是:□□□□□□□,□□□□□□□。
9.中秋望月,月圆人远,苏轼在《水调歌头》一词中,以一种积极豁达的心态,将浓浓的思亲之情化
展开
  • 试卷类型:期中试卷
  • 资料版本:通用
  • 适用地区:吉林省
  • 文件大小:128.65KB
语文精优课

下载与使用帮助