[ID:2-3868394]甘肃省临夏中学2016-2017学年高二下学期期末考试语文试题(Word版含答案)
当前位置: 语文/高中语文/期末专区/高二下册
资料简介:
==================资料简介======================
甘肃省临夏中学2016—2017学年第二学期期末试题

年级:高二 科目:语文   座位号:
第一卷 阅读与鉴赏
一.古诗文阅读(共35分)
(一).阅读下面的文言文,完成1~4题(共16分)
魏了翁字华父,邛州蒲江人。年数岁从诸兄入学,俨如成人。少长,英悟绝出,日诵千余言,过目不再览,乡里称为神童。年十五,著《韩愈论》,抑扬顿挫,有作者风。
庆元五年,登进士第。时方讳言道学,了翁策及之。授佥书剑南西川节度判官厅公事,尽心职业。嘉泰二年,召为国子正。明年,改武学博士。开禧元年,召试学士院。韩侂胄用事,谋开边以自固,遍国中忧骇而不敢言。了翁乃言:“国家纪纲不立,国是不定,风俗苟偷,边备废弛,财用凋耗,人才衰弱,而道路籍籍,皆谓将有北伐之举,人情恟恟,忧疑错出。金地广势强未可卒图求其在我未见可以胜人之实盍亦急于内修姑逭外攘不然举天下而试于一掷宗社存亡系焉不可忽也。”策出,众大惊。
明年,迁校书郎,以亲老乞补外,乃知嘉定府。差知汉州。会境内桥坏,民有压死者,部使者以闻,诏降官一秩,主管建宁府武夷山冲佑观。未数月,复元官知眉州。眉虽为文物之邦,然其俗习法令,持吏短长,故号难治。闻了翁至,争试以事。乃尊礼耆耇,简拔俊秀,朔望诣学宫,亲为讲说,诱掖指授,行乡饮酒礼以示教化,增贡士员以振文风。复蟆颐堰,筑江乡馆,利民之事,知无不为。士论大服,俗为之变,治行彰闻。
================================================
压缩包内容:
甘肃省临夏中学2016-2017学年高二下学期期末考试语文试题+word版含答案.doc
展开
  • 试卷类型:期末试卷
  • 资料版本:通用
  • 适用地区:甘肃省
  • 文件大小:54.47KB
语文精优课

下载与使用帮助