[ID:2-3868384]甘肃省临夏中学2016-2017学年高一下学期期末考试语文试题+Word版含答案
当前位置: 语文/高中语文/期末专区/高一下册
资料简介:
==================资料简介======================
甘肃省临夏中学2016~2017学年第二学期末考试试卷
年级:高 一 学科:语文 座位号:
第I卷 阅读题 (共50分)
一、古诗文阅读(32分)
(一)文言文阅读(14分)
阅读下面的文字,完成1~4题。
苏武,字子卿。少以父任,兄弟并为郎。稍迁至栘中厩监。时汉连伐胡,数通使相窥观。匈奴留汉使,前后十余辈。匈奴使来,汉亦留之以相当。天汉元年,且鞮侯单于初立,恐汉袭之,乃曰:“汉天子我丈人行也。”尽归汉使。武帝嘉其义,乃遣武以中郎将使持节送匈奴使留在汉者,因厚赂于单于,答其善意。武与副中郎将张胜及假吏常惠等募士斥候百余人俱,既至匈奴,置币遗单于;单于益骄,非汉所望也。
方欲发使送武等,会缑王与长水虞常等谋反匈奴中。缑王者,昆邪王姊子也,与昆邪王俱降汉,后随浞野侯没胡中。及卫律所降者,阴相与谋劫单于母阏氏归汉。会武等至匈奴,虞常在汉时,素与副使张胜相知,私候胜曰:“闻汉天子甚怨卫律,常能为汉伏弩射杀之,吾母与弟在汉,幸蒙其赏赐。”张胜许之,以货物与常。
后月余,单于出猎,独阏氏子弟在。虞常等七十余人欲发,其一人夜亡,告之。单于子弟发兵与战,缑王等皆死,虞常生得。单于使卫律治其事,张胜闻之,恐前语发,以状语武。武曰:“事如此,此必及我,见犯乃死,重负国。”欲自杀,胜、惠共止之。虞常果引张胜。单于怒,召诸贵人议,欲杀汉使者。左伊秩訾曰:“即谋单于,何以复加?宜皆降之。”
================================================
压缩包内容:
甘肃省临夏中学2016-2017学年高一下学期期末考试语文试题+word版含答案.doc
展开
  • 试卷类型:期末试卷
  • 资料版本:通用
  • 适用地区:甘肃省
  • 文件大小:51.35KB
语文精优课

下载与使用帮助