[ID:2-1889311]2015年初一招小升初招生考试语文试题
深圳中考押题卷
当前位置: 语文/小学语文/小升初专区/小升初真题
资料简介:
2015年初一招小升初招生考试语文试题.doc
 1、看拼音写词语。(8分)
duàn liàn mó guĭ róng yù yŭ zhòng xīn cháng
( ) ( ) ( ) ( )
zhòng yú tài shān jīng bīng jiăn zhèng yú guàn ér rù 21世纪教育网版权所有
( ) ( ) ( )
ráo yŏu qù wèi
( )
2、选择题(4分)。
(1) 给加点字读音全对的一组后打"√"。(2分)
A.屋脊(jī) 宫阙(què) 吮吸(yǔn) 鏖战(áo) 凌晨(líng) ( )
B.锃
展开
  • 试卷类型:小/初/高考真题试卷
  • 资料版本:人教版(新课程标准)
  • 适用地区:山东省德州市
  • 文件大小:25.52KB
语文精优课

下载与使用帮助