[ID:2-6877278] 2020年上海市松江区九年级语文中考一模试卷含答案
当前位置: 语文/初中语文/中考专区/模拟试题
资料简介:
==================资料简介======================
2020年上海市松江区九年级语文中考一模试卷
(满分150分 考试时间100分钟)
考生注意:
1.本试卷共27题。
2.请将所有答案做在答题纸的指定位置上,做在试卷上一律不计分。
一、文言文(40分)
(一)默写(15分)
1.浮云游子意, 。 (李白《送友人》)
2. ,浅草才能没马蹄。 (白居易《钱塘湖春行》)
3. 伐竹取道,下见小潭, 。 (柳宗元《小石潭记》)
4. ,盖以诱敌。 (蒲松龄《狼》)
5. 向来枉费推移力, 。 (朱熹《观书有感(其二))》)
(二)阅读下面的词,完成第6—7题(4分)
丑奴儿
宋 辛弃疾
少年不识愁滋味,爱上层楼。爱上层楼,为赋新词强说愁。
而今识尽愁滋味,欲说还休。欲说还休,却道天凉好个秋。
6.“层楼”在词中的意思是 (2分)
7. 下列理解不正确的一项是 (2分)
A.“强说愁”写出了年轻人的志高远大、好胜纯真。
B.“欲说还休”写出了词人的矛盾心理、孤独压抑。
C. 词的末句形似轻松洒脱,实则无法排遣沉重抑郁。
D. 通篇言“愁”,表达了遭到排挤、报国无门的哀愁。
(三)阅读下文,完成第8—10题(9分)
太行、屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北。
北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也,聚室而谋曰:“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎”杂然相许。其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、屋何且焉置土石”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”遂率子孙荷担者三夫,叩石垦壤,箕畚运于渤海之尾。邻人京城氏之孀妻有遗男,始龀,跳往助之。寒暑易节,始一反焉。
8.上文选自课文《 》。选文的体裁是 。(3分)
9. 用现代汉语翻译文中画线句,注意加点词在句中的意思。(3分)
以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、屋何 _
10.下列对上文理解不正确的一项是(3分)
A.“毕力平险”表现出愚公对移山的决心。
B.“其妻献疑”体现出妻子对移山的怀疑。
================================================
压缩包内容:
2020年上海市松江区九年级语文中考一模试卷.doc
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:统编版
  • 适用地区:上海市松江区
  • 文件大小:20.85KB
语文精优课

下载与使用帮助