[ID:2-4515758] 21.莫泊桑拜师 优化练习(含答案)
当前位置: 语文/小学语文/苏教版/六年级下册/第七单元/21.莫泊桑拜师
资料简介:
一、 看拼音,写词语。
kù ài chuǎi mó wàn bān wú nài
( ) ( ) ( )
tǎn bái hùn tóng fù lì táng huáng
( ) ( ) ( )
二、同音字组词
陋( ) 吆( ) 莫( )
漏( ) 邀( ) 漠( )
涝( ) 菲( ) 贯( )
烙( ) 啡( ) 惯( )
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:苏教版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:106.82KB
语文精优课

下载与使用帮助