[ID:2-3825872]六年级上12.姥姥的剪纸(导学案+课件+同步练习)
当前位置: 语文/小学语文/苏教版/六年级上册/第四单元/12 姥姥的剪纸
资料简介:
(课件)-12.姥姥的剪纸:39张PPT
苏教版
12.姥姥的剪纸
一、读拼音,写词语。
wèi zhū diāo nàn qǐ zhī tiāo tī shuǎ lài zhái cài
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
bènɡ tiào dūn hòu qīnɡ shuǎnɡ z huānɡ jià jí lì cí xiánɡ
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
xīn línɡ shǒu qiǎo qīng qīng shuǎng shuǎng shēn rù rén xīn
( ) ( ) ( )
yǒu qiú bì yìnɡ zé zé zàn tàn
( ) ( )
ɡuǎnɡ jié shàn yuán bō tāo xiōnɡ yǒnɡ shú nénɡ shēnɡ qiǎo
( ) ( ) ( )
shǔ jiǔ lónɡ dōnɡ sān fú shènɡ xià wú kě tiāo tī qǐ yǒu cǐ lǐ
================================================
压缩包内容:
六年级上12.姥姥的剪纸(导学案+课件+同步练习)
12 姥姥的剪纸.mp3
(同步练习)-12.姥姥的剪纸.doc
(导学案)-12.姥姥的剪纸.doc
(课件)-12.姥姥的剪纸.ppt
展开
  • 课件类型:授课课件
  • 资料版本:苏教版
  • 适用地区:广西
  • 文件大小:7.96M
  • 考察知识点: 姥姥的剪纸
语文精优课

下载与使用帮助