[ID:2-6351144] 中考语文文言文阅读 (一)人物轶事(教师版+学生版)
当前位置: 语文/初中语文/中考专区/二轮专题/文言文阅读
资料简介:
==================资料简介======================
文言文阅读
(一)人物轶事
(一)阅读下面文言文,回答问题。
郑 絪①
刘瞻之先②,寒士也。十许岁,在郑絪左右主笔砚。十八九,絪为御史,巡荆部商山③,歇马亭,俯瞰山水。时雨霁,岩峦奇秀,泉石甚佳。絪坐久,起行五六里。曰:“此胜概④,不能吟咏,必晚何妨?”却返于亭,欲题诗。顾见一绝,染翰尚湿。絪大讶其佳绝。时南北无行人左右曰但刘景在后行二三里。公戏之曰:“莫是尔否?”景拜曰:“实见侍御吟赏起⑤予,辄有寓题。”引咎又拜。公咨嗟久之而去。比回京阙,戒子弟涵、瀚已下曰:“刘景他日有奇才,文学必超异。自此可令与汝共处于学院,寝馔⑥一切,无异尔辈。吾亦不复指使。”至三数年,所成文章,皆辞理优壮。凡再举成名,公召辟法寺学省清级。
(选自《太平广记》)
【注释】①絪:念yīn。②刘瞻之先:指刘瞻的父亲,即刘景。③荆部商山:地名。④概:景象。⑤起:启发。⑥馔:念zhuàn,食物。
1.联系上下文,在横线处填入被省略的人名。
(1)___________十八九,絪为御史,(2)___________巡荆部商山,歇马亭,俯瞰山水。
2.用“/”给文中画波浪线的句子断句。(限断两处)
时 南 北 无 行 人 左 右 曰 但 刘 景 在 后 行 二 三 里。
3.用现代汉语写出下面句子的意思。
自此可令与汝共处于学院,寝馔一切,无异尔辈。
_________________________________________________________________
4.《太平广记》按主题分类(如选项),本文以“郑絪”为题,应属于哪一类?( )
A.俊辩   B.气义   C.知人   D.幼敏
5.刘景成才的自身原因是什么?请结合文中内容分析。
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
================================================
压缩包内容:
文言文阅读(一)人物轶事((学生版).doc
文言文阅读(一)人物轶事((教师版).doc
展开
  • 资料类型:试卷
  • 资料版本:统编版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:78.7KB
  • 考察知识点: 古诗词曲鉴赏
语文精优课

下载与使用帮助