[ID:2-5904130] 部编二年级语文下册复习资料(多音字+词语积累)
当前位置: 语文/小学语文/人教统编版(部编版)/二年级下册(2017部编版)/本册综合
资料简介:
==================资料简介======================
部编二年级语文下册复习资料(多音字+词语积累)
部编二年级语文下册复习资料
多音字
jiāo(教学)? ? dí(的确)? ? ? ? piāo(漂流)
jiào(教师)? ? de(是的)? ? ? ? piào(漂亮)
a(是啊)? ? ? ?zhá(油炸)? ? ? ? ?liánɡ(商量)
à(叹词)? ? ? ?zhà(炸药)? ? ? ? ?liànɡ(重量)
chuán(传说)? ?zhuǎn(转身)? ? ?sǎo(扫地)
zhuàn(传记)? ?zhuàn(旋转)? ? ?sào(扫帚)
dānɡ(应当)? ? ?pāo(泡桐)? ? ? ? jiē(结果)
dànɡ(上当)? ? ?pào(水泡)? ? ? ? jié(打结)
pián(便宜)? ? ?fā(发生)? ? ? ?lè(快乐)
biàn(方便)? ? ?fà(头发)? ? ? ?yuè(音乐)
dǎo(倒下)? ? ?fāng(街坊)? ? ?háng(一行)
dào(倒车)? ? ?fáng(磨坊)? ? ? xíng(行走)
sì(似乎)? ? ?shān(扇动)? ? ? ?hè(吆喝)
shì(似的)? ? ?shàn(扇子)? ? ? ?hē(喝水)
jǐn(尽管)? ? ?yīng(应该)? ? ? jué(觉得)
jìn(尽力)? ? ?yìng(答应)? ? ? jiào(睡觉)
quān(羊圈)? ? ?bèi(背后)
juàn(圆圈)? ? ?bēi(背包)
词语积累
ABB
绿油油 绿茵茵 白花花 白茫茫 金灿灿 黑沉沉 黄澄澄 红通通 光秃秃 笑眯眯 笑呵呵 笑盈盈 毛茸茸 圆溜溜 胖乎乎 兴冲冲 慢吞吞 慢悠悠 明晃晃 暖洋洋 急匆匆 甜津津 酸溜溜 辣乎乎 香喷喷 油腻腻 软绵绵 脆生生 硬邦邦
AABB
开开心心 平平安安 快快乐乐 高高兴兴 明明白白 慌慌张张 遮遮掩掩 躲躲藏藏 叮叮咚咚 叽叽喳喳 平平常常 葱葱绿绿 蹦蹦跳跳 弯弯曲曲 摇摇晃晃 结结实实 认认真真 苍苍茫茫 老老实实 匆匆忙忙 马马虎虎 家家户户
ABAB
火红火红? 金黄金黄? 碧绿碧绿 雪白雪白 打扫打扫
ABAC
自言自语 自由自在 自作自受 自生自灭 无边无际 无影无踪 昏头昏脑 十全十美 大手大脚 独来独往 动手动脚 多才多艺 各式各样 有声有色?全心全意 一心一意
================================================
压缩包内容:
部编二年级语文下册复习资料(多音字+词语积累).doc
展开
  • 资料类型:教案
  • 资料版本:统编版
  • 适用地区:全国
  • 文件大小:13.02KB
语文精优课

下载与使用帮助