[ID:2-3852717]小学一年级语文(上)拼音测试(一)
深圳中考押题卷
当前位置: 语文/小学语文/西师大版/一年级上(2016)/汉语拼音/本单元综合与测试

[ID:2-3852717]小学一年级语文(上)拼音测试(一)

5个学币 (或普通点1个) 2017-09-07 13:42 下载2次 意见反馈 有奖上传 分享
资料简介:
小学一年级语文(上)拼音测试(一)
一、看(kàn) 图(tú) 给(gěi) 音(yīn) 节(jié) 加(jiā) 上(shàng) 声(shēng) 调(diào),再(zài) 连(lián) 一(yi) 连(lián)。


mi feng fan chuan mo fang qi qiu
二、拼(pīn) 一(yi) 拼(pīn),读(dú) 一(yi) 读(dú),再(zài) 写(xié) 下(xià) 来(lái)。
x -ǘn→( ) g-u-ǒ→( )
zh-èng→( ) j-i-ā→( )
q-üè→( ) z-u-ò→( )
三、动(dòng) 物(wù) 连(lián) 连(lián) 看(kàn)。小(xiǎo) 朋(péng) 友(yǐu) 们(men) 知(zhī) 道(dào) 它(tā) 们(men) 都(dōu) 爱(ài) 吃(chī) 什(shén) 么(me) 吗(ma)?连(lián) 一(yi) 连(lián),再(zài) 把(bǎ) 音(yīn) 节写(jiéxiě) 下(xià) 来(lái)。


四、这(zhè) 两(liéng) 个(gè) 图(tú) 形(xéng) 能(néng) 拼(pīn) 成(chéng) 什(shén) 么(me) 字(zì) 母(mǔ) 呢(ne)?把(bǎ) 拼(pīn) 成(chéng) 的(de) 字(zì) 母(mǔ) 写(xiě) 在(zài) 拼(pīn) 音(yīn) 四(sì) 线(xiàn) 格(gé) 上(shàng)。五、把(bǎ) 拼(pīn) 音(yīn) 宝(bǎo) 宝(bǎo) 送(sòng) 回(huí) 家(jiā)。
tào quān pǎo bù pāi qiú dú shū
展开
  • 试卷类型:单元测试
  • 资料版本:西师大版
  • 适用地区:重庆市
  • 文件大小:317.1KB
语文精优课

下载与使用帮助